Home Disclaimer

Veilig verzekeren:

logo qshops

logo geschilonline


Disclaimer van Gastouderverzekering.nl | Gastouderverzekering.nl

DISCLAIMER Gastouderverzekering.nl

Gastouderverzekering.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website, daarbij gebruikmakend van bronnen die zij betrouwbaar acht.

Door de op deze site geboden informatie te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken voor het doen van een aanvraag van verzekeringen of andere geboden diensten, verklaart u zich akkoord met onderstaande:

Informatie

Gastouderverzekering.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De inhoud van deze website kan derhalve zonder nadere aankondiging door Gastouderverzekering.nl worden gewijzigd en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Tevens aanvaardt Gastouderverzekering.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen of verval van rechten, die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Gastouderverzekering.nl.

De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie van de geboden informatie gebruikmaakt en een offerte of verzekeringovereenkomst aanvraagt, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico.

Werking

Gastouderverzekering.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Gastouderverzekering.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Gastouderverzekering.nl of door U aan Gastouderverzekering.nl of verzekeraars middels een website van Gastouderverzekering.nl of anderszins langs elektronische weg.

Links

Gastouderverzekering.nl kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Gastouderverzekering.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Verzekeringen / overeenkomsten

Op overeenkomsten met verzekeraars zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van betreffende verzekeraars van toepassing. Gastouderverzekering.nl behoudt zich het recht voor geldende bepalingen te wijzigen. Zijn er verschillen tussen de polisvoorwaarden/reglementen op papier en die op de site? Dan is de 'gedrukte versie' bindend. Gastouderverzekering.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Gastouderverzekering.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrechten

Gastouderverzekering.nl behoudt alle rechten met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (w.o. teksten, grafisch materiaal en logo's) en functionaliteiten voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie en/of functionaliteiten, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van en werken met de functionaliteiten van de Gastouderverzekering.nl-site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gastouderverzekering.nl de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Recht

De activiteiten van Gastouderverzekering.nl richten zich uitsluitend op Nederland. Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Datum disclaimer: 14 oktober 2010

 


Over Gastouderverzekering.nl | Contact | Inloggen | Disclaimer | Privacy Policy
© 2007 - 2021 | Gastouder Verzekering | Voor gastouder en bij kinderopvang